Jede Spende hilft!

Empfänger: AWO Brück e.V.
IBAN: DE 78 16050000 1000712067
BIC: WELA DE D1 PMB
Bank: MBS Potsdam
Verwendungszweck: Spende Flüchtlingshilfe Brück

 

Alte Angaben:

Konto: 1000712067
BLZ: 16050000

 

Vielen Dank!